Regulamin dla użytkowników

Definicje

Firmy.net - portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, prowadzony przez NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 310781, z w pełni opłaconym kapitale zakładowym 1 152 000 zł, nr NIP 7393699287, nr REGON 280319486.

Firma - zarejestrowany w portalu Firmy.net podmiot będący osobą prawna, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego albo osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą wpisana do CEIDG.

Użytkownik - każda osoba, niebędąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Firmy.net.

Okazje.Firmy.net - serwis znajdujący się pod adresem https://okazje.firmy.net wraz z podstronami będący częścią portalu Firmy.net.

Okazja - promocja oferowana przez Firmy za pośrednictwem Firmy.net.

Kupon - gotowy do wydruku, dokument w formie elektronicznej, otrzymany za pośrednictwem Firmy.net, który upoważnia Użytkownika do dokonania transakcji z obniżoną ceną prezentowaną w ramach Okazji.

I. Zasady ogólne

 1. a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Firmy.net.
  b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu Firmy.net, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich element w graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Firmy.net.
 3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 4. a. Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii świadczących np. o jakości oferowanych produktów czy usług. Wystawienie opinii Firmie posiadającej prezentację w wersji Business oraz Business GOLD może być ograniczone ze względu na możliwość wyłączenia przez nią opcji otrzymywania opinii.
  b. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Firmy.
  c. Zabrania się zamieszczania w opiniach adresów www i odnośników. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Firmy.net zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.
  d. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych, jak również zawierać treści bezprawnych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firmy.net zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub jej usunięcia.
  e. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Firmy.net. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 5. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi Firmy.net za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 2. Firmy.net nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Firmy.net w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 3. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Firmy.net.
 4. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Firmy.net, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię NNV sp. z o.o.. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Firmy.net zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 5. Użytkownikowi korzystającemu z portalu Firmy.net zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Firmy.net.
 6. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Korzystanie z serwisu Okazje.Firmy.net

 1. Za pośrednictwem Okazje.Firmy.net Użytkownicy mogą przeglądać oferty i pobierać Kupony dotyczące Okazji wystawianych przez Firmy.
 2. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania Kuponu. Na podany na stronach Firmy.net adres e-mail wysyłany jest link do pobrania Kuponu. Użytkownik ma 24 godziny na odebranie Kuponu od momentu wypełnienia formularza, poprzez który zgłosił chęć otrzymania Kuponu.
 3. Fakt odebrania Kuponu nie jest równoznaczny z zawarciem transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Firmą i nie zobowiązuje użytkownika do zakupu produktu bądź usługi.
 4. Odbiór produktu lub usługi, której dotyczy Okazja następuje poprzez okazanie Kuponu zgodnie ze sposobem realizacji oraz w terminach określonych na Kuponie.
 5. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz nienależyte lub niezgodne z ofertą Okazji dostarczenie produktu bądź usługi albo dmowę realizacji Kuponu. Odpowiedzialność za teść Okazji ponosi Firma. Firmy.net nie rozstrzyga rónież sporów pomiędzy Użytkownikiem a Firmą, powstałych na tle wystawienia, przeglądania i korzystania z Okazji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem Firmy.net zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 3. Użytkownik winien przed rozpoczęciem korzystania z Firmy.net zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z Firmy.net jest równoznaczne w skutkach z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu w całości.

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Nasze produkty