Regulamin dla firm

Definicje

Firmy.net - portal promocyjny dla firm, prowadzony przez NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 310781, o kapitale zakładowym 1 152 000 zł, nr NIP 7393699287, nr REGON 280319486, zwaną dalej NNV.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do CEIDG.

Prezentacja - płatna forma promocji Firmy

Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy.

Okazje.Firmy.net - serwis znajdujący się pod adresem https://okazje.firmy.net wraz z podstronami będący częścią portalu Firmy.net.

Okazja - promocja oferowana przez Firmy za pośrednictwem Firmy.net.

Kupon - gotowy do wydruku, dokument w formie elektronicznej, otrzymany za pośrednictwem Firmy.net, który upoważnia Użytkownika do dokonania transakcji z obniżoną ceną prezentowaną w ramach Okazji.

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu Firmy.net informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 2. a. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem https://www.firmy.net/dodaj.html lub  https://profil.firmy.net/edytuj.html.
  Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Firmy.net na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Prezentację postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy Firmy.net a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.
  b. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
 3. a. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
  b. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto.
 4. a. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Firmy.net.
  b. Postanowienie lit. a powyżej nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy Firmy.net danych.
 5. a. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w Firmy.net na stronach partnerskich Firmy.net. Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich Firmy.net nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy.
  b. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do Firmy.net dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Firmy.net związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal Firmy.net poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 6. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Firmy.net materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
 7. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Firmy.net nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
 8. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu Firmy.net, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich Firmy.net.
 9. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Firmy.net w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Firmy.net. Prezentacje w wersji Starter, Business i Business GOLD są wolne od reklam.
 10. Firma w trakcie prowadzenia rozmowy z konsultantem zostanie poproszona o wyrażenie zgody na nagrywanie przez Firmy.net rozmowy telefonicznej.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. a. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
  b. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
  c. W sytuacji, gdy portal Firmy.net uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień wskazanych w lit. a-b powyżej, Firmy.net upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 2. Zabrania się dodawania firmy do nieodpowiedniego działu portalu niezwiązanego z profilem jej działalności. Firmy.net zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.
 3. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.
 4. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami NNV lub Firmy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firmy.net zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy.
 5. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji "Strona internetowa" w zakładce Dane firmy i płatności >> Dane podstawowe po zalogowaniu do panelu klienta.
 6. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Firmy.net. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu
 7. Firmy.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, w tym za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Firmy.net.
 8. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 9. Firmy.net nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Firmy.net w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 10. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 11. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Firmy.net, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię NNV. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, Firmy.net zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 12. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Koszty, opcje i sposoby rejestrowania firm w portalu

 1. a. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z 3 dostępnych pakietów płatnych:
  - Prezentacji w wersji Business GOLD
  - Prezentacji w wersji Business
  - Prezentacji w wersji Starter
  albo
  - bezpłatnego Wpisu

  Niektóre z pakietów płatnych Prezentacji mogą być udostępniane według wyboru Firmy w nieodpłatnej wersji testowej. W przypadku wyboru wersji testowej postanowienia Rozdziału III pkt 10 nie stosuje się, zaś upływ terminu, na który uruchomiona została wersja testowa, przy braku dokonania przez Firmę wyboru i zmiany pakietu na płatny będzie skutkowało uruchomieniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej wersji testowej.

  b. Firma uprawniona jest do zmiany pakietu, co może dokonać w następujący sposób:
  - poprzez strony internetowe pod adresem https://www.firmy.net/ za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone konto Firmy na portalu Firmy.net.
  - poprzez kontakt z infolinią z pomocą konsultanta, na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli o zmianie pakietu.
 2. a. Szczegółowy opis funkcji pakietów zamieszczony jest pod adresem: www.firmy.net/porownanie-pakietow.html.
  b. Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena wskazane w odnośniku zawartym w lit. a powyżej stanowią źródło praw i obowiązków stron w związku z zawieraną umową.
  c. Firmy.net dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu.
 3. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu, za wyjątkiem wyboru bezpłatnego Wpisu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Prezentacja lub Wpis nie będzie wyświetlana. Zmiany danych podstawowych Fimy podlegają każdorazowej weryfikacji przez Firmy.net.
 4. Świadczenie usługi w postaci Prezentacji: Pakietów Starter, Business oraz Business GOLD jest zamawiane na czas nieokreślony. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Prezentacji. Płatności za korzystanie z Prezentacji będą dokonywane z góry w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego;

  Firma ma prawo wyboru pomiędzy rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym okresem rozliczeniowym o ile są one dostępne w ofercie danego pakietu. W okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania pierwszej umowy w zakresie pakietów Starter, Business lub Business GOLD Firmy.net może udzielić Firmie jednorazowo gwarancji satysfakcji, która uprawniania Firmę do odstąpienia od umowy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia woli realizacji zamówienia złożonego w procedurze wyboru płatnego pakietu Prezentacji na zasadach opisanych w aktualnej w momencie realizacji zamówienia ofercie zawierającej treść gwarancji.
  Gwarancje nie obowiązują w przypadkach uprzedniego korzystania przez Firmę z okresu testowego na jakikolwiek pakiet portalu, jak również w zakresie kolejnych umów zawieranych przez tę samą Firmę z Firmy.net.
 5. Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od dnia złożenia przez Firmę oświadczenia woli składanego konsultantowi z infolinii albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej złożonego zapośrednictwem stron internetowych portalu Firmy.net o woli realizacji zamówienia złożonego w procedurze wyboru płatnego pakietu Prezentacji do końca odpowiedniego okresu rozliczeniowego, podczas którego Firma złoży wypowiedzenie korzystania z usługi Prezentacji, zgodnie z postanowieniem pkt 8 części III Regulaminu.
 6. Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany pakietu na jedną z Prezentacji, zgodnie z pkt 1 lit. b części III Regulaminu. Firma, zmieniając pakiet na jedną z Prezentacji, zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w ofercie Firmy.net zgodnie z terminami opisanymi w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu.
 7. Po zarejestrowaniu Prezentacji lub zmianie pakietu na Prezentację.
 8. Firmy.net do końca pierwszego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie Prezentacji w przypadku nie uiszczenia w terminie przez Firmę należności, o której mowa w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu, za pierwszy okres rozliczeniowy.
  Ponadto Firmy.net przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Prezentacji w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację zgodnie z pkt 4 części III Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym, faxem lub pocztą. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieuiszczenia należności w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia jej wymagalności określonej w pkt 4 części III Regulaminu, Firmy.net jest uprawniona do zawieszenia Prezentacji, pozostawiając Firmie jedynie funkcjonalności Wpisu do momentu otrzymania płatności. Firma nie może w tym czasie zmienić pakietu ani korzystać z innych usług oferowanych przez Firmy.net.
  Czas zawieszenia funkcjonalności Prezentacji, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Prezentacji i powoduje wymagalność wynagrodzenia za wykonywania usługi Prezentacji do czasu rozwiązania umowy w zakresie Prezentacji. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do Firmy.net w przypadku skorzystania przez Firmy.net z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.
 9. Firmie przysługuje 7 dniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało przywróceniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej Prezentacji Firmy po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
  Brak rezygnacji na 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, powoduje przedłużenie trwania umowy na kolejny okres rozliczeniowy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności za następny okres rozliczeniowy, na który umowa została przedłużona.
 10. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@firmy.net i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez Firmy.net przesłanego za pomocą poczty elektronicznej.
 11. W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej Firmy.net kwoty stanowiącej cenę nowo wybranego pakietu pomniejszoną o kwotę niewykorzystaną przypadającą do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
  Z chwilą złożenia oświadczenia o zmianie pakietu, w sposób, o którym mowa w punkcie 1 lit. b III części Regulaminu, rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla wybranego pakietu. Zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.
 12. Firmy.net zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietówudzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.
 13. Ceny podane w cenniku Firmy.net są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.
 14. Firmy.net może dokonać przelewu swoich praw wynikających z umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej pod warunkiem, że taka cesja lub przelew nie uchybia prawom Firmy wynikającym z Umowy.
 15. Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług. Wyłączenie otrzymywania opinii możliwe jest tylko w pakiecie Business oraz Business GOLD.
 16. Firmy.net nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z rodzaju posiadanego pakietu, konkurencyjności wybranych przez Firmę słów kluczowych, otrzymanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałe Firmy za pomocą narzędzia „Pozycjonowanie w portalu".
 17. Pozycjonowanie w portalu polega na licytacji wyższej pozycji w danej branży, lokalizacji lub na określone słowa kluczowe. W przypadku skorzystania przez Firmę z pozycjonowania w portalu, usługa ta będzie aktywowana w momencie opłacenia kwoty odpowiadającej wartości wyższej pozycji podanej podczas realizacji zamówienia. Jeżeli pozycjonowanie w portalu jest kupowane razem z Prezentacją, to usługa będzie aktywowana w momencie realizacji zamówienia.

IV. Korzystanie z serwisu Okazje.Firmy.net

 1. Firma może wystawiać Okazje za pośrednictwem Firmy.net w ramach posiadanego, aktywnego konta w portalu. Firmy.net nie pobiera żadnych opłat ani prowizji za transakcje nawiązane przez Firmę dzięki wystawieniu Okazji.
 2. Firma umieszczając Okazję zobowiązuje się do:
  a) realizacji transakcji na podstawie dostarczonego Kuponu na zasadach i w terminach określonych w treści Okazji;
  b) wykonania usługi bądź dostarczenia produktu zgodnie z treścią Okazji. Firma ponosi odpowiedzialność za treść Okazji i oświadcza, że ma prawo do tekst w i grafiki umieszczanych w ofercie Okazji;
  c) niezawyżania ceny produktu bądź usługi w celu stworzenia wrażenia wyższego rabatu.
 3. Każda Okazja jest weryfikowana przez Firmy.net. Treść Okazji jest publikowana przez Firmy.net w momencie dokonania pozytywnej weryfikacji Okazji. Firmy.net ma prawo do odrzucenia Okazji w trakcie weryfikacji ze względu na treść, a także do wstrzymania publikacji lub usunięcia Okazji po jej opublikowaniu. Firmy.net ma prawo tymczasowego lub stałego wyłączenia sekcji umożliwiającej dodawanie nowych Okazji w koncie Firmy. Firmie nie przysługuje odwołanie od decyzji Firmy.net.
 4. Firma ma możliwość edytowania treści Okazji do momentu jej zweryfikowania przez Firmy.net. Po opublikowaniu Okazji jej edycja jest niemożliwa. W każdej chwili Firma ma prawo do wyłączenia publikacji Okazji, co nie zwalnia Firmy z realizacji transakcji na podstawie dotychczas pobranych Kuponów.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (bok@firmy.net) lub udostępnionego formularza kontaktowego.
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Firmy.net. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
 3. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Firmy.net.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a portalem Firmy.net zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę NNV.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Firmy.net może wprowadzać na postawie osobnych regulamin w promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulamin w nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulamin w promocji.
 4. Korzystanie przez Firmę z Firmy.net jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Nasze produkty