Regulamin Referencje.Firmy.net

Regulamin serwisu Referencje.Firmy.net, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania przez Firmy z serwisu Referencje.Firmy.net.

Definicje

Firmy.net - portal promocyjny dla Firm, prowadzony w kooperacji firm: NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działający na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100 000 CHF oraz NNV Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 310781, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 1 152 000 zł, nr NIP 7393699287, nr REGON 280319486.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Zalogowana Firma - firma, która ma bezpłatny Wpis lub płatną prezentację w portalu Firmy.net.

Niezalogowana Firma - firma korzystająca z serwisu Referencje.Firmy.net, nieposiadająca bezpłatnego Wpisu ani płatnej prezentacji w portalu Firmy.net.

Referencje - dokument potwierdzający współpracę biznesową między Firmami, wystawiany za pomocą automatycznego generatora referencji.

Generator Referencji - narzędzie, które automatycznie generuje treść rekomendacji w formie profesjonalnego dokumentu Referencji po uzupełnieniu wymaganych pól.

Konto - konto Zalogowanej Firmy w portalu Firmy.net tworzone jest automatycznie podczas rejestracji. Jego posiadanie umożliwia zarządzanie Referencjami oraz wygenerowanie dokumentu z Kodem Autentyczności. Daje ono również możliwość anulowania wystawionej rekomendacji.

Kod Autentyczności - kod Autentyczności to unikalna, cyfrowo-literowa kombinacja znaków, nadawana Referencjom wystawianym przez Zalogowane Firmy. Potwierdza on istnienie Firmy wystawiającej i otrzymującej Referencje. Ma chronić klientów i kontrahentów przed fałszywymi i nieaktualnymi rekomendacjami.

I. Zasady ogólne.

 1. Serwis Referencje.Firmy.net służy do wymiany Referencji biznesowych pomiędzy Firmami przy pomocy automatycznego generatora referencji. Korzystanie z serwisu jest darmowe.
 2. Serwis dostępny jest dla Zalogowanych i Niezalogowanych Firm.
 3. Wystawiane Referencje powinny stanowić rzetelną informację o zakończonej lub trwającej współpracy Firm partnerskich. Niedopuszczalne jest zamieszczanie nieprawdziwych informacji lub naruszających dobra osobiste osób prawnych ani osób fizycznych.
 4. Firmy.net nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych Referencji. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału Firmy.net. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

II. Korzystanie z serwisu.

 1. Firma ma możliwość wystawiania oraz pozyskiwania Referencji od innych Firm.
 2. Firma ma możliwość sprawdzania Kodu Autentyczności Referencji.
 3. Jeśli z generatora referencji korzysta Firma Niezalogowana, aby wystawić Referencje Firmie Zalogowanej, wówczas przed przekazaniem dokumentu referencji, należy go pobrać, wydrukować, podpisać odręcznie oraz uwiarygodnić pieczątką firmową. Takiej Referencji nie jest przyznawany Kod Autentyczności. Aby przekazać Referencje w wersji elektronicznej, należy podpisać się Kodem Autentyczności (założyć bezpłatne Konto lub zalogować się w portalu Firmy.net). Odręczny podpis osoby wystawiającej wraz z pieczątką firmową lub nadany Kod Autentyczności umożliwiają Firmie Zalogowanej opublikowanie dokumentu w formie elektronicznej na swojej prezentacji w Firmy.net.
 4. Jeśli Firma Zalogowana wystawia Referencje innej Firmie Zalogowanej, wówczas Referencje zapisują się automatycznie w portalu Firmy.net wraz z nadanym Kodem Autentyczności. Po ich pozytywnej weryfikacji Referencje mogą zostać opublikowane w prezentacji po ich akceptacji przez Zalogowaną Firmę, która je otrzymała.
 5. Wystawienie Referencji przez Zalogowaną Firmę skutkuje nadaniem Referencjom Kodu Autentyczności, który potwierdza istnienie firmy oraz prawdziwość Referencji. Nadanie Kodu Autentyczności powoduje, że podpis i pieczątka na dokumencie osoby wystawiającej nie są wymagane.
 6. Referencje, którym został nadany Kod Autentyczności, może zostać anulowana przez Firmę, która ją wystawiła poprzez Konto w portalu. Wówczas Referencje zostaną usunięte z portalu, a Firma, która sprawdza Kod Autentyczności takich Referencji zostanie o tym powiadomiona na stronie referencje.firmy.net/kod-autentycznosci.
 7. Zalogowana Firma ma możliwość zaimportowania dokumentu Referencji, który posiada w formie elektronicznej (JPG, PNG, PDF, GIF) lub papierowej po jego zeskanowaniu. Takim Referencjom nie jest przyznawany Kod Autentyczności. Firmy.net ma prawo do odrzucenia Referencji w trakcie weryfikacji, a także do wstrzymania publikacji lub usunięcia Referencji po ich opublikowaniu. Powodem odrzucenia może być m.in.: niewiarygodność (brak podpisu i pieczątki, bądź nadanego Kodu Autentyczności), niekompletność danych, nieczytelność, niestosowna treść lub forma dokumentu.
 8. W portalu istnieje możliwość opublikowania tylko jednego dokumentu Referencji od danej Firmy, która wystawia rekomendacje Firmie Zalogowanej.
 9. Wygenerowane Referencje, wystawiane dla Niezalogowanej Firmy, należy pobrać w formacie PDF oraz przekazać je tej Firmie.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Firma korzystająca z serwisu Referencje.Firmy.net oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu Referencje.Firmy.net należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@firmy.net, przez formularz kontaktowy lub pocztą na adres Podmiotu obsługującego Portal.

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Nasze produkty