Kancelaria Adwokacka dr Joanna Ożarowska- Sobieraj

Prawo / Usługi prawnicze

40-521 Katowice, Łabędzia 10

40-521KatowiceŁabędzia 10Śląskie327475025

32 747... 50 25więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych są NNV sp. z o.o. i Ogłoszeniodawca. Cele przetwarzania i Twoje prawa.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

OkGodziny otwarcia: otwarte dzisiaj od 8:00

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Czw
 • Pt
 • So
 • Nd
 
 

Kancelaria Adwokacka dr Joanna Ożarowska-...

40-521 Katowice, Łabędzia 10

32 747... 50 25więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

 • Street View
 • Mapa

O firmie

Mi­sją Kan­ce­la­rii jest po­moc prawna klien­tom za­równo in­sty­tu­cjo­nal­nym jak i oso­bom fi­zycz­nym. W re­la­cjach ze swo­imi klien­tami Kan­ce­la­ria sta­wia na so­lid­ność i za­an­ga­żo­wa­nie, ter­mi­no­wość re­ak­cji, zro­zu­mie­nie i ko­mu­ni­ka­tyw­ność. W celu za­pew­nie­nia wy­so­kiego stan­dardu świad­czo­nych usług Kan­ce­la­ria wy­po­sa­żona jest w no­wo­cze­sny sys­tem in­for­ma­cji praw­nej typu Le­ga­lis, Lex, opro­gra­mo­wa­nie or­ga­ni­za­cyjne tj. ka­len­darz do za­rzą­dza­nia cza­sem, książka te­le­adre­sowa, opro­gra­mo­wa­nie bez­pie­czeń­stwa, elek­tro­niczne ar­chi­wi­zo­wa­nie do­ku­men­tów oraz inne przy­datne urzą­dze­nia biu­rowe jak np. Black­Berry. Dzięki temu mo­żemy po­szczy­cić się peł­nym pro­fe­sjo­na­li­zmem i dys­po­zy­cyj­no­ścią dla na­szych klien­tów. Istotą re­la­cji z klien­tami jest bu­do­wa­nie sta­łych więzi, opar­tych na wza­jem­nym za­ufa­niu oraz dys­kre­cja w wy­ko­ny­wa­niu wszel­kich czyn­no­ści.

Branże:

 • Prawo / Usługi prawnicze
 • Profile działalności firmy: usługi
 • Akceptowane formy płatności: gotówka, przelew

Zobacz jak zostać liderem branży

Zmień branżę

Prawo - Katowice


Katowice

 

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Nasze produkty