Regulamin Firma Przyjazna Internautom

Regulamin programu Firma Przyjazna Internautom, zwany dalej Regulaminem określa zasady przystępowania do przedsięwzięcia Firma Przyjazna Internautom.

Definicje

Program - przedsięwzięcie zwane: „Firma Przyjazna Internautom” prowadzone przez NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF zwany dalej Administratorem.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która posiada zarejestrowane i aktywne konto portalu Firmy.net.

Poziom - stopień zaawansowania udziału Firmy w Programie rozumiany jako spełnienie jednego lub więcej z warunków uczestnictwa zwanych dalej Warunkami, prezentowanych na stronie: http://profil.firmy.net/firma-przyjazna-internautom.html

Uczestnik - firma, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie aplikacji na kolejny Poziom.

Etykieta - znak graficzny przedstawiający uczestnictwo Firmy w Programie, dzięki osiągnięciu pierwszego lub wyższego Poziomu.

I

Program ma na celu selekcję i wyróżnienie Firm, które spełniają Warunki oraz przyznanie im korzyści opisanych na stronie: www.fpi.firmy.net

II

Firma staje się Uczestnikiem osiągając minimum pierwszy Poziom, co oznacza, że spełniła co najmniej jeden z Warunków. Każdorazowe spełnienie Warunku upoważnia Uczestnika do aplikowania o przyznanie wyższego Poziomu w Programie. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez Administratora.

III

  1. Uczestnicy mają prawo do posługiwania się Etykietą oraz tytułem: „Firma Przyjazna Internautom” w publikacjach reklamowych i informacyjnych Uczestnika korzystając materiałów zamieszczonych na stronie: http://profil.firmy.net/firma-przyjazna-internautom.html
  2. Etykieta zawiera informację o aktualnym Poziomie Uczestnika w postaci ilości gwiazdek prezentowanych na Etykiecie, przy czym jedna gwiazdka odpowiada osiągnięciu jednego Poziomu.
  3. Prawo do tytułu: „Firma Przyjazna Internautom” oraz do eksponowania Etykiety mają wyłącznie Uczestnicy Programu.

IV

Firma stając się Uczestnikiem zamieszcza na swoich stronach internetowych Etykietę. W celu zamieszczenia Etykiety na stronie firmowej Uczestnik jest zobowiązany do podania adresu strony oraz zachowania w niezmienionej formie kodu źródłowego Etykiety, który Administrator udostępnia pod adresem: http://profil.firmy.net/firma-przyjazna-internautom.html

V

W przypadku wykrycia próby upozorowania spełnienia Warunków oraz zmian w kodzie Etykiety przeznaczonej na stronę internetową Uczestnika, Administrator może pozbawić go uczestnictwa w Programie, a tym samym cofnąć wszelkie korzyści wynikające z uczestnictwa, a przede wszystkim prawa do używania tytułu: „Firma Przyjazna Internautom”.

VI

  1. Każda firma, która zgłosiła się do programu FPI zostaje uczestnikiem dorocznego konkursu, którego celem jest wyłonienie firm, które osiągnęły najwyższy poziom uczestnictwa w programie FPI, i które wykazały największą dbałość i staranność w dopracowaniu swoich prezentacji w portalu Firmy.net.
  2. Firmy, które zwyciężają w poszczególnych edycjach konkursu, rozstrzyganych dorocznie, otrzymują kolejno tytuły: „Firma Przyjazna Internautom 2011”, „Firma Przyjazna Internautom 2012”, „Firma Przyjazna Internautom 2013”, itd.
  3. Regulamin konkursy znajduje się na stronie http://www.firmy.net/regulamin-konkursu-fpi.html.

Baza wiedzy

Darmowy dostęp do informacji na temat skutecznych metod promocji oraz prowadzenia biznesu.

Nasze produkty